stud-tour, kursy językowe,  zagranicą, w Rosji, Rosja, wizy do Rosji   Aktualności i informacje
Menu
Aktualności i informacje
O firmie
Kontakt
Ważne adresy
Przetargi
Pozostałe zamówienia
Wynajem i sprzedaż nieruchomości
Kamienice

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Licznik odwiedzin
Odwiedzających: 269101
BIP

 BIP

       * W BUDOWIE *

   wymagane informacje tymczasowo

     dostępne są na stronie głównej

__________________________________

AKTUALNOŚCI - INFORMACJE PDF
 
Lublin 2014-12-19 PDF

OGŁOSZENIE

(data publikacji ogłoszenia: 19 grudnia 2014 r.)

Rada Nadzorcza Spółki
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego winni spełniać następujące warunki:
a) ukończone studia wyższe,
b) co najmniej 8-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni na stanowisku kierowniczym,
c) doświadczenie związane z zarządzaniem mieniem komunalnym
d) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółki komunalnej,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) niepodleganie, określonym w przepisach prawa, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
h) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Oferta powinna zawierać:
a) życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym,
b) dyplom ukończenia studiów wyższych,
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 8-letni staż pracy, w tym 5-letni na stanowisku kierowniczym,
d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
g) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) zobowiązanie do złożenia oświadczenie lustracyjnego w przypadku powołania (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku);
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego;
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;
k) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenia zawodowe i osiągnięcia zawodowe np.: zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach.
3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy, niekaralność kandydat dołącza w oryginałach lub odpisach.
4. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.”.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 8.00 - 15.00 w siedzibie Spółki lub listownie pod adresem: ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, do dnia 30.12.2014 r. do godz. 15.00.
Decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
6. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie określonego terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2014 r. w siedzibie Spółki.
8. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz pocztą elektroniczną co najmniej
1 dzień przed terminem rozmowy.
9. Informacje o spółce kandydaci mogą uzyskać osobiście od dnia ukazania się ogłoszenia w siedzibie Spółki, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin od godz. 8.00 do 15.00.
10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 
Lublin 2014-12-15 PDF

XIV edycja Konkursu DOM

XIV edycja Konkursu DOM

więcej informacji na stronie www.ptm.lublin.pl

 
Lublin 2014-11-26 PDF

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

  Szanowni Państwo

Pragniemy uprzejmie poinformować, że od dnia 4 listopada 2014 roku nastąpiło przekształcenie spółki "Kamienice Miasta" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer KRS, NIP i REGON.

Poniżej zamieszczamy aktuale dane LPGK Sp. z o.o.

Nazwa: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Adres:   ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin

KRS:      0000218698
NIP:      7122890671
REGON: 432727727
 
Lublin 2014-09-25 PDF

Termorenowacja kamienicy przy ul. Rynek 19 w Lublinie

Termorenowacja kamienicy przy ul. Rybnej 4A w Lublinie

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 
Lublin 2014-07-25 PDF

Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości"

Czytaj całość
 
Lublin 2013-07-15 PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dziale: "Przetargi arrow Wyniki przetargów arrow Informacje o wyborze wykonawców ".

Czytaj całość
 
Lublin 2013-06-14 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Przetargi arrow Zamówienia publiczne arrow Roboty budowlane ".
 
Lublin 2013-01-21 PDF

Termorenowacja kamienicy przy ul. Rybnej 4A w Lublinie

Termorenowacja kamienicy przy ul. Rybnej 4A w Lublinie

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 
Lublin 2012-11-06 PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Rybnej 4A w Lublinie ...

Czytaj całość
 
Lublin 2012-10-04 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale " Przetrgi > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > ROBOTY BUDOWLANE ".
 
Lublin 2012-09-12 PDF

Zapraszamy na ...

O-twórz lublin (spotkania)

Więcej informacji na stronie:   www.openlublin.eu
 
Lublin 2012-07-04 PDF

Zapraszamy na ...

Inne Brzmienia

Więcej informacji na stronie:   www.innebrzmienia.pl
 
Lublin 2012-06-12 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Przetrgi > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > USŁUGI ".
Czytaj całość
 
Lublin 2012-06-06 PDF

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza "Kamienice Miasta"Spółka z o.o. w Lublinie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezesa  Spółki
Czytaj całość
 
Lublin 2012-06-06 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2012-03-29 PDF
29 marca 2012 r. zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż kamienicy przy ul. Niecałej 3 w Lublinie.
Dodatkowe informacje o nieruchomości i zasadach sprzedaży znajdują się na naszej stronie w zakładce: wynajem i sprzedaż nieruchomości.
 
Lublin 2012-01-24 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2011-08-18 PDF

Zapraszamy na ...

Wystawa U.Grossarth

Więcej informacji na stronie:   http://latarnia.teatrnn.pl/baza/pokaz/projekt/36
 
Lublin 2011-07-25 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2011-07-07 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2011-06-20 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2011-06-01 PDF

 ZAWIADOMIENIE  o unieważnieniu postępowania przetargowego

(do wszystkich oferentów)

Czytaj całość
 
Lublin 2011-05-23 PDF

Zarząd Kamienice Miasta Sp. z o.o. w Lublinie unieważnia w części przetarg z dnia 2011-05-11 dotyczący wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Kowalskiej 1 o powierzchni 51m² przeznaczonego dla małej gastronomi.

Przetarg na pozostałe lokale jest ważny. Termin składania ofert 25 maja 2011 do
godz. 14,

 
Lublin 2011-05-11 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2010-07-21 PDF

"Kamienice Miasta" Sp. z o.o. poszukuje osóby zainteresowanej kupnem/wynajmem nieruchomości przy ul. Niecałej 3 w Lublinie.

Czytaj całość
 
Lublin 2010-07-19 PDF

Ogłoszenie dotyczące wynajmu lokali usługowych w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".

 
Lublin 2010-07-02 PDF
"Kamienice Miasta" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż kamienicy przy ul. Niecałej 3 w Lublinie. Do dnia 14 czerwca 2010 r. nie wpłynęła żadna wpłata na rachunek spółki "Kamienice Miasta". Nie złożono ofert również po upływie terminu. Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg został nierozstrzygnięty.
 
Lublin 2010-04-10 PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2010-01-12 PDF
Nowe ogłoszenie w dziale "Wynajem i sprzedaż nieruchomości".
 
Lublin 2009-09-14 PDF

"Kamienice Miasta" Sp. z o.o.  Oferuje do wynajęcia

Czytaj całość
 
Lublin 2009-04-14 PDF
OGŁOSZENIE

Kamienice Miasta sp. z o.o., ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin oferują do wynajęcia następujące lokale położone w Lublinie na Starym Mieście:
Czytaj całość
 
Lublin 2008-10-20 PDF

Szanowni Państwo

Kamienice Miasta sp. z o.o poszukują firmy zajmującej sie pomocą w pozyskiwaniu środków z UE

Czytaj całość
 
Lublin 2008-09-30 PDF

Przetarg na wynajem lokalu przy ul Rybnej 4 - rozstrzygniety.

Czytaj całość
 
Lublin 2008-05-04 PDF

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego Jezuicka 2 /Rynek 19 rozstrzygnięty.

 
Lublin 2008-04-02 PDF

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokalu użytkowego: Rynek 19 / Jezuicka 2 Kawiarnia -Restauracja "Czarcia Łapa"

Czytaj całość
 
Lublin 2008-03-10 PDF

Kamienice Miasta sp. z o.o. ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin

Oferują do wynajęcia lokal użytkowy położony w Lublinie na Starym Mieście przy ul. Rynek 19 (dawna cukiernia "Czarcia Łapa") o powierzchni 42,74 m2

Czytaj całość
 
Lublin 2008-01-30 PDF

Oferta wynajmu lokalu usługowego przy ul. Głębokiej 8A - nieaktualna.

 
Lublin 2007-10-09 PDF

LOKAL HANDLOWO- USŁUGOWY DO WYNAJĘCIA   o pow. ok. 115 m2

Czytaj całość
 
Lublin 2007-09-30 PDF

Kamienice Miasta mają do wynajęcia lokal przy ulicy Grodzkiej 36A o powierzchni 32,78 m2 z przeznaczeniem na lokal użytkowy.

Czytaj całość
 
Lublin 2007-09-04 PDF

OGŁOSZENIE O LOKALU UŻYTKOWYM NA UL. GŁEBOKIEJ 8A - NIEAKTUALNE

Czytaj całość
 

Designed by webExperts | Contents © Kamienice Miasta 2006
webExperts - Creative Web Designing